Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Żłobku Miejskim nr 4 w Gorzowie Wlkp.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski nr 4 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Maczka 23.
 1. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: rodo.gorzow@gmail.com.
 1.   Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 1.  Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

GRUPY OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

PRACOWNICY

 • Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło.
 • Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DZ.U.1982 NR 3 POZ. 19 TJ.DZ.U. 2018 POZ.967 Karta Nauczyciela oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonania umowy.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi z zakresu medycyny pracy, serwis oprogramowania kadrowo- płacowego)

KANDYDACI NA PRACOWNIKÓW

 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DZ.U.1982 NR 3 POZ. 19 TJ.DZ.U. 2018 POZ.967 Karta Nauczyciela oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo do uznania kandydatury za ważnej.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie kandydata w procesie rekrutacyjnym.
 • Okres przechowywania danych kończy się w momencie zakończenia rekrutacji.
 • Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.

WYCHOWANKOWIE

 • Celem przetwarzania danych jest dokumentacja procesu opieki.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 • Niepodanie danych osobowych może spowodować niewywiązanie się z wymogu poddania się procesowi edukacji powszechnej.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. organ nadzorczy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania dziennika elektronicznego)

KANDYDACI/NIEPRZYJĘCI – WYCHOWANKOWIE

 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 • Niepodanie danych osobowych może spowodować niewywiązanie się z wymogu poddania się procesowi edukacji powszechnej lub może być dobrowolne.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.

KONTRAHENCI

 • Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie określonej umowy.
 • Podstawa prawna zależy od przedmiotu i charakteru umowy.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania księgowego)

PRACOWNICY, EMERYCI I RENCIŚCI ORAZ PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZIN PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 • Celem przetwarzania danych jest przyznanie świadczeń socjalnych.
 • Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163 USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przyznanie świadczeń socjalnych lub ograniczy ich wysokość.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania kadrowo-płacowego i księgowego)

OSOBY PRZEBYWAJĄCE W OBRĘBIE OBJĘTYM MONITORINGIEM WIZYJNYM

 • Celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
 • Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Okres przechowywania danych określony jest w regulaminie monitoringu wizyjnego.
 • Dane mogą być przekazywane do służb związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym (np. Policja lub Straż Miejska).

WSZELKIE INNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH, NIE BĘDĄCE WYMOGIEM USTAWOWYM MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁACZNIE NA ZGODĘ OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE. WARUNKI PRZETWARZANIA TYCH DANYCH BĘDĄ OKRESLONE W TREŚCI ZGODY.