Rekrutacja

2023/2024

E-nabór do żłobków miejskich 

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

Rekrutacja do żłobków miejskich odbywa się od 15 do 30 kwietnia każdego roku.

W roku 2023 z uwagi na przypadający dzień 15.04. na dzień wolny (sobota) oraz dzień 30.04. (w niedzielę), rekrutacja będzie trwała w okresie:

OD 17 KWIETNIA DO 02 MAJA 2023 

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 204 );  Ustawa żłobkowa tj Dz. U. z 2023 r.
  • Uchwała nr XXXIX/462/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r., poz. 200),Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniona Uchwałą nr V/74/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., poz. 695),  uchwała-statut-ŻM4-Dz.-U.-Woj.  UCHWAŁĄ NR XIX/365/2020 RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania statutu  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020r. poz. 752) ZM4 Statut oraz Uchwałą NR XLVII/839/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania mu statutu uchwała zmieniająca statut ŻM4 luty 2022;
  • Zarządzenie nr 04/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Gorzowie Wielopolskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 4 w Gorzowie Wielopolskim. 04.2022 REGULAMIN ORGANIZACYJNY marzec 2022
  • Zarządzenie Nr 05/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 4 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej. (plik do pobrania)05.2022 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rekrutacji Żłobek Miejski Nr 4 marzec 2022

Informujemy, iż nabór do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego z dniem 17 kwietnia 2023 r.  od godz. 8.00  do 2 maja 2023 r. do godziny 15.00.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie:

http://um.gorzow.pl/eurzad.html– dalej wchodzimy w Edukacja, potem Nabór do żłobków.

wyjaśnienie dot. obsługi oprogramowania

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku.

Harmonogram rekrutacji:

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia danego roku

w roku 2023 od 17.04.2023 do 02.05.2023

2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami, potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 kwietnia danego roku

w roku 2023 od 17.04.2023 do 02.05.2023

3. Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną kart zgłoszenia i wymaganych dokumentów oraz wstępne przyjęcia dzieci do grup od 01 do 15 maja danego roku

w roku 2023 od 04.05.2023 do 15.05.2023

4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:– przyjętych na nowy rok szkolny;

– nieprzyjętych;

– odrzuconych z przyczyn formalnych.

od 16 do 20 maja danego roku
5. Zebranie z rodzicami od 21 do 31 maja danego roku(obecność obowiązkowa )
6. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka (niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację i skreślenie z listy dzieci przyjętych). do 31 maja danego roku

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka lub o posiadaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny przez kandydata do żłobka
2 Niepełnosprawność
w rodzinie dziecka
Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,każda kolejna osoba po 5 pkt. Oświadczenie o   niepełnosprawności poniżej 16 roku życia bądź znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca lub wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca zamieszkania – Miasto Gorzów Wielkopolski Jeden rodzic – 20 pkt;Obydwoje rodziców – 40 pkt;

Samotne wychowywanie dziecka – 30 pkt

Oświadczenie o posiadaniu Gorzowskiej Karty Mieszkańca przez rodzica / rodziców lub zeznanie roczne (PIT) za ostatni rok podatkowy do wglądu.
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 10 pkt Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. – Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;– Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie

dziennym – do wglądu;

– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie   (aktualny wydruk z CEiDG) – do wglądu;

– W przypadku innej formy zatrudnienia dokument potwierdzający – do wglądu.

6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Oświadczenie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej
7 Dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do danej placówki lub zgłoszenie w aktualnym naborze   jednocześnie dwojga lub więcej dzieci Rodzeństwo – 5 pkt;Każde kolejne dziecko – 2 pkt. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki
8 Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
30 pkt. Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Oświadczenie o sytuacji kandydata (plik do pobrania)ŻM4 zał. 2 Oświadczenia sytuacja kandydata 2022.

Obowiązek informacyjny WYCHOWANKOWIE Z4  

Dokumenty rekrutacyjne stanowią:

  • złożona w systemie informatycznym „Karta przyjęcia dziecka do żłobka”, którą należy następnie wydrukować i złożyć w siedzibie żłobka;
  • oświadczenia o sytuacji dziecka (pliki do pobrania powyżej lub  na dole strony) lub w systemie informatycznym Urzędu Miasta wraz z dołączonym obowiązkiem informacyjnym (pliki do pobrania powyżej lub na dole strony);
  • dokumenty potwierdzające daną sytuacją, przedkładane (do wglądu) wraz z kartą i oświadczeniami – zgodnie z powyższym wykazem.

Przypominamy, iż:

  • Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty zgłoszenia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia jej do żłobka nie jest zgłoszeniem. W takim przypadku kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.
  • Karty zgłoszenia dziecka do żłobka (przedkładane w wersji papierowej) posiadające braki formalne nie będą przyjmowane.

W/W DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GABINECIE DYREKTORA LUB INTENDENTA.

Szczegółowe terminy przyjmowania  „Kart przyjęcia dziecka do żłobka”:

 

Data Godziny
17.04.2023 r. 9:00-14:00
18.04.2023 r. 9:00-14:00
19.04.2023 r. 9:00-14:00
20.04.2023 r. 9:00-14:00
21.04.2023 r. 9:00-14:00
24.04.2023 r. 9:00-14:00
25.04.2023 r. 9:00-14:00
26.04.2023 r. 9:00-14:00
27.04.2023 r. 9:00-14:00
28.04.2023 r. 9:00-14:00
02.05.2023 r. 10:00-15:00

Oświadczenie o sytuacji kandydata (plik do pobrania)ŻM4 zał. 2 Oświadczenia sytuacja kandydata 2022.

Obowiązek informacyjny WYCHOWANKOWIE Z4 

 

Podstawowe dokumenty