Rekrutacja

E-nabór do żłobków miejskich

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 75 ustawa-o-opiece-nad-dziecmi-2021
  2. UCHWAŁA NR V/74/2019 RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r.
   zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest
   Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania statutu uchwała-statut-ŻM4-Dz.-U.-Woj.

Zarządzenie Nr 03/2021 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 4
oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej 03.2021 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rekrutacji Żłobek Miejski Nr 4 marzec 2021 (002)

Informujemy, iż nabór do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie

http://www.eurzad.gorzow.pl/

dalej wchodzimy w Edukacja, potem Nabory.

wyjasnienie-dot.-obsługi-oprogramowania

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do żłobków.

Harmonogram rekrutacji:

Harmonogram-rekrutacji

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia danego roku
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 kwietnia danego roku
3.  

Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną kart zgłoszenia i wymaganych dokumentów oraz  wstępne przyjęcia dzieci do grup

od 01 do 15 maja danego roku
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:

– przyjętych na nowy rok szkolny;

– nieprzyjętych;

– odrzuconych z przyczyn formalnych.

od 16 do 20 maja danego roku
5. Zebranie z rodzicami od 21 do 31 maja danego roku

(obecność obowiązkowa )

6. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka. (Niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację
i skreślenie z listy dzieci przyjętych).
do 31 maja danego roku

 

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.

zlobki-kryteria-naboru (1)

Oswiadczenia-sytuacja-kandydata

Terminy przyjmowania Kart przyjęcia dziecka do żłobka (wraz z załącznikami) Żłobek Miejski Nr 4 w Gorzowie Wlkp.

Z UWAGI NA PANUJĄCA EPIDEMIĘ DOKUMENTY PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE w niżej wyznaczonych terminach

Data Godziny
15.04.2021 r. 9:00-14:00
16.04.2021 r. 9:00-14:00
19.04.2021 r. 9:00-14:00
21.04.2021 r. 9:00-14:00
23.04.2021 r. 9:00-14:00
26.04.2021 r. 9:00-14:00
28.04.2021 r. 9:00-14:00
30.04.2021 r. 9:00-14:00

Dokumenty rekrutacyjne stanowią:

 • złożona w systemie informatycznym „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka”, którą należy następnie wydrukować i złożyć w siedzibie żłobka.
 • oświadczenia o sytuacji dziecka;
 • dokumenty potwierdzające daną sytuacją, przedkładane (do wglądu) wraz z kartą i oświadczeniami – zgodnie z powyższym wykazem.

Przypominamy, iż:

 • Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty zgłoszenia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia jej do żłobka nie jest zgłoszeniem. W takim przypadku kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.
 • Karty zgłoszenia dziecka do żłobka (przedkładane w wersji papierowej) posiadające braki formalne nie będą przyjmowane.

W/W DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GABINECIE DYREKTORA LUB INTENDENTA
Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego.
DO ŻŁOBKA PROSZĘ WCHODZIĆ POJEDYNCZO ORAZ W MASECZCE (PROSZĘ O NIEPRZYPROWADZANIE DZIECI ORAZ INNYCH CZŁONKÓW RODZINY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żłobek Miejski nr 4  informuje, iż nabór do żłobka na każdy rok  odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z ofertą placówki oraz zasadami rekrutacji na stronie http://www.eurzad.gorzow.pl/

Należy przejść do zakładki Edukacja, a następnie Nabory (do żłobka).

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do Żłobka.

Harmonogram  Rekrutacji 2020/2021

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 czerwca
3. Weryfikacja kart zgłoszenia od 01 do 07 lipca
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:1)   przyjętych na nowy rok szkolny;2)   nieprzyjętych;3)   odrzuconych z przyczyn formalnych. od 08 do 15 lipca
5. Zebranie z rodzicami od 16 do 20 lipca

(obecność obowiązkowa )

6. Zawieranie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka z rodzicami/opiekunami prawnymi do 31 lipca

Podstawowe dokumenty