Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – informacje część 1

Szanowni Państwo,

informujemy o wprowadzeniu do systemu prawnego Ustawy z dnia 17 listopada 2021r.  o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U.z 2021r., poz.2270).

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców dzieci , które będzie można otrzymać na drugie i kolejne dzieci w rodzinie. Świadczenie będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł na dziecko.

Co z rodzicami dzieci, które nie zostaną objęte wsparciem? Dla nich przewidziano dofinansowanie do opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. Dofinansowanie do żłobka w wysokości 400 zł miesięcznie ma być przekazywane bezpośrednio placówkom (o tym w kolejnej informacji na naszej stronie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy część 2 POLSKI ŁAD).

 

Zgodnie z art.53 ust.2 w/w ustawy zainteresowani Rodzice mają obowiązek przekazać placówce poniższe dane:

  1. numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku, gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
  2. daty urodzenia rodziców;
  3. numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku, gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;
  4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

Informujemy o konieczności przekazania  w/w aktualnych danych osób uprawnionych do uzyskania dofinansowania
w nieprzekraczalnym terminie do
14 stycznia 2022r. Poniżej przekazujemy kwestionariusz do pobrania – prosimy o uzupełnienie informacji oraz dostarczenie go do Żłobka Miejskiego nr 4 – pozostawiając w grupach lub wrzucając do skrzynki, znajdującej się na ogrodzeniu budynku placówki. 

Kwestionariusz do pobrania Dane-do-RKO

 

Przedstawiamy także w całości treść art.53 niniejszej ustawy:

  1. Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r. do uzupełnienia danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych o dane, o których mowa w 27 ust. 4 pkt 11-14 ustawy zmienianej w art. 48.
  2. Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1)numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku, gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)daty urodzenia rodziców;

3)numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku, gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4)adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

  1. O obowiązku przekazania danych, o których mowa w ust. 2, podmiot prowadzący odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy zawiadamia rodziców do dnia 31 grudnia 2021 r.
  2. Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz minister właściwy do spraw rodziny przetwarzają dane, o których mowa w 27 ust. 4 pkt 11-14 ustawy zmienianej w art. 48, w celu uzupełnienia rejestru żłobków i klubów dziecięcych o te dane.
  3. Przed rozpoczęciem uzupełniania danych, o którym mowa w ust. 1, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce są obowiązane do przekazania odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 62a ustawy zmienianej w art. 48, informacji o osobach upoważnionych do przetwarzania danych, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10-14 ustawy zmienianej w art. 48. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ustawy –  poniżej zamieszamy plik pdf oraz ulotkę informacyjną dla rodziców
i link do strony ZUS

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. 2021 poz. 2270)

Ulotka RKO dla rodziców

Informacje ze strony ZUS

http://https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

 

Post Author: Autor