Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – informacje część 2 (POLSKI ŁAD)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021r.  o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U.z 2021r., poz.2270).

Co z rodzicami dzieci, które nie zostaną objęte wsparciem w/w ustawy?

W 2022 r. w ramach Polskiego Ładu przewidziano tu dofinansowanie do opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. Dofinansowanie do żłobka w wysokości 400 zł miesięcznie ma być przekazywane bezpośrednio placówkom.

400 plus – od kiedy?

Zmiany dla rodziców dotyczące dofinansowania do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mają wejść w życie    z dniem 1 kwietnia 2022 r. Możliwe jednak będzie wyrównanie od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do placówki.

400 plus na żłobek

Dofinansowanie potocznie nazywane „400 plus” ma przysługiwać na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy.

W praktyce rodzice będą mogli otrzymać 400 zł dofinansowania na dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie czy pierwsze dziecko z rodziny w której to kolejne jest objęte kapitałem. Chodzi tu też o dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Ważne! Miesięczna kwota dofinansowania ma wynosić 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż ponoszona opłata  za pobyt dziecka.

Warto pamiętać, iż przez opłatę ponoszoną za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt w tych instytucjach.

W ramach opłaty nie uwzględnia się wyżywienia, w przeciwieństwie do zniżek przewidzianych przez podmiot prowadzący.

 400 plus – dochód

Dofinansowanie „400 plus” ma przysługiwać niezależnie od osiąganego dochodu. Zarówno rodzinny kapitał opiekuńczy, jak i dopłata do żłobka będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

400 plus w 2022 r. – wniosek

Aby uzyskać wsparcie, rodzice będą składać wnioski do ZUS. Kwotę otrzymanego dofinansowania ZUS wypłaci bezpośrednio danej placówce.

My jako instytucja opieki zobowiązani jesteśmy uzupełnić w systemie teleinformatycznym dane niezbędne do wypłaty świadczeń.

Wniosek o dofinansowanie rodzic będzie mógł złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosku nie będzie można złożyć wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

400 plus – kiedy wypłata?

Dofinansowanie będzie przysługiwało:

  • od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna – w przypadku wniosku złożonego w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez do odpowiedniej placówki lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna;
  • od dnia złożenia wniosku – w pozostałych przypadkach.

W związku z powyższym rodzice dzieci objętych opieką w żłobku obowiązani są do przekazania danych, zgodnie z załączoną tabelą (do pobrania poniżej):

Dane-do-RKO

 

Wypełniony i podpisany kwestionariusz zostawiamy w grupach lub wrzucamy do skrzynki pocztowej zamieszczonej na ogrodzeniu budynku żłobka w NIEPRZKRACZALNYM terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. 

 

 

Post Author: Autor