Ograniczenie funkcjonowania żłobków w dniach od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dyrektor żłobka ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w żłobku dla dzieci, których rodzice:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),

i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie potrzeb pobytu dziecka w żłobku, uwzględniając wykonywanie obowiązków służbowych przez osoby wskazane w niniejszym rozporządzeniu. Wypełniony wniosek proszę pozostawić w skrzynce pocztowej lub bezpośrednio w grupie.

Treść rozporządzenia – Rozporz.-z-dnia-26.03.2021

DO POBRANIA DRUK WNIOSKU:

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-żłobka-w-czasie-ograniczenia-funkcjonowania-żłobków. 

Życzymy Wszystkim dużo zdrowia. Kochani uważajcie na siebie.

 

 

 

 

 

Post Author: Autor