REKRUTACJA OD 15.04.2020 R.

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA

Przypominamy, iż rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 4 na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 15 kwietnia 2020 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r.

System informatyczny przy użyciu którego wypełniają Państwo „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie aktywny od 15 kwietnia 2020 r.

LINK DO REKRUTACJI:

http://www.eurzad.gorzow.pl/

Należy przejść do zakładki Edukacja, a następnie Nabory (do żłobka).

W przypadku problemów technicznych proszę o zapoznanie się z informacją lub kontakt mailowy :  office@um.gorzow.pl

wyjaśnienie dot. obsługi oprogramowania

Prawidłowo wypełnioną (podpisaną) i wydrukowaną z systemu „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” w wersji papierowej wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi daną sytuację, składają Państwo w terminie od 15 do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Żłobka przy ul. Maczka 23 w poniższych terminach –
UWAGA !!! NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ:

Terminy przyjmowania

Kart przyjęcia dziecka do żłobka

Data Godziny
15.06.2020 r. 7:00-14:00
16. 06.2020 r. 7:00-14:00
17.06.2020 r. 9:00-15:00
18.06.2020 r. 9:00-16:00
19.06.2020 r. 9:00-16:00
22.06.2020 r. 9:00-15:00
23.06.2020 r. 9:00-15:00
24.06.2020 r. 9:00-15:00
25.06.2020 r. 9:00-15:00
26.06.2020 r. 9:00-16:00
29-30.06.2020 r. 9:00-16:00

 

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 ( j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326);
 2. Uchwały Nr V/74/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.695),  zmienionej Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/365/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 752).
 3. Zarządzenie 07/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 4 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Proszę o zapoznanie się z „Kryteriami i punktami rekrutacyjnymi oraz wykazem dokumentów potwierdzających daną sytuację”
(wymagane dokumenty – oryginały – przedkładane są wyłącznie do wglądu !!!!):

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Ø  Oświadczenie o wielodzietności;

Ø  Gorzowskie Karty Dużej Rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu

2 Niepełnosprawność w rodzinie Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,

więcej niż jedna osoba – 30 pkt.

Ø  Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności – do wglądu
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca Jeden rodzic – 10 pkt;

Obydwoje rodziców – 20 pkt;

Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt

Ø  Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 12 pkt Ø  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • akt zgonu
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. Ø  Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;

Ø  Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;

Ø  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie  (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu

6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Ø  Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub

Ø  Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej

7 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki Rodzeństwo – 14 pkt;

Każde kolejne dziecko – 3 pkt.

Ø  Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka
8 Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp. Jeden rodzic – 5 pkt;

Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt

Ø  Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu
9 Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców 3 pkt Ø  Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):

– świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

– świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna;
 • bilet kredytowy;
 • składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
10 Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.) 40 pkt.
 • Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.”

 

Dokumenty rekrutacyjne stanowią:

 • złożona w systemie informatycznym „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka”, którą należy następnie wydrukować i złożyć w siedzibie żłobka.
 • oświadczenia o sytuacji dziecka;
 • dokumenty potwierdzające daną sytuacją, przedkładane (do wglądu) wraz z kartą i oświadczeniami – zgodnie z powyższym wykazem.

Przypominam, iż:

 • Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty zgłoszenia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia jej do żłobka nie jest zgłoszeniem.
  W takim przypadku kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
 • Karty zgłoszenia dziecka do żłobka (przedkładane w wersji papierowej) posiadające braki formalne nie będą przyjmowane.

Post Author: Autor